Warunki Rezerwacji i Anulacji

WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI

Ogólne warunki rezerwacji i anulacji  pobytu  oraz pozostałych  świadczonych usług w Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym Krakus  34-222  Zawoja 1819

I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez:
 2. a) telefoniczne zamówienie pobytu, wypełnienie formularza rezerwacyjnego na stronie www. zawojakrakus.pl , przesłanie zamówienia listem tradycyjnym lub pocztą e-mail
 3. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą opisaną powyżej Ośrodek prześle na wskazany przez Państwa adres e-mail lub adres pocztowy dokument będący potwierdzeniem rezerwacji .
 4. Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa opłaty rezerwacyjnej w wysokości  określonej w otrzymanym potwierdzeniu rezerwacji
 5. Opłata o której mowa winna być wpłacona na konto Ośrodka w formie przelewu bankowego lub gotówki w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji lub w terminie określonym na przesłanym dokumencie potwierdzającym rezerwację.
 6. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego.
 7. Dane dot konta bankowego: FHU EL-JAN BUT OLIMP TRAVEL UL. NA BŁONIE 13B/70 30-147 KRAKÓW
  NR. Konta 38 2490 0005 0000 4500 6512 0547
 8. W przypadku braku wpłaty w określonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana bez powiadomienia.
 9. Pozostałą kwotę po potraceniu opłaty rezerwacyjnej należy dopłacić w dniu przyjazdu w recepcji Ośrodka .

II. ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Warunki anulowania rezerwacji:

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Ośrodek zwraca:

 1. a) 100% wartości opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 2. b) 70 % wartości opłaty rezerwacyjnej w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 21 dni przed planowanym przyjazdem.
 3. c) Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem pobytu.
 4. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 5. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanej opłaty rezerwacyjnej  lub z kwoty opłaconego pobytu.
 6. W przypadku skrócenia pobytu w Ośrodki, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny nie zrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 7. W przypadku pobytów objętych ceną pakietową (np. pobyt rehabilitacyjny, zdrowotny, sylwestrowy, długi weekend itp.) niewykorzystanie przez Gościa świadczenia nie są podstawą do obniżenia odpłatności za pobyt lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
 8. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej.

III. ODWOŁANIE POBYTU

 1. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania pobytu w ramach  turnusu pakietowego  z przyczyn od siebie niezależnych :

– działanie lub zaniechanie osób trzecich nie uczestniczących w umowie, jeśli działań tych nie można było przewidzieć; siła wyższa

– brak wymaganego minimum uczestników turnus .  Odwołanie z powodu braku wymaganego minimum uczestników, może nastąpić nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu

 1. W przypadku odwołania turnusu uczestnik ma prawo według własnego wyboru do natychmiastowego otrzymania w całości wniesionych wcześniej wpłat lub uczestnictwa w innej zaproponowanej przez Ośrodek imprezie zastępczej bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Wpłata na konto opłaty rezerwacyjnej  jest akceptacją niniejszych warunków rezerwacji i anulacji

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych  FHU EL-JAN BUT OLIMP TRAVEL  ul. Na BŁONIE 13B/70 30-147 Krakow  . Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 3101 poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe w niezbędnym zakresie będą pobierane  przetwarzane przez  FHU EL-JAN  wyłącznie  dla celów wykonania Umowy i obsługi Gościa . Gość  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

UWAGA: Niniejsze warunki rezerwacji i anulacji mają zastosowanie wyłącznie w przypadku rezerwacji indywidualnych.  Rezerwacje grupowe regulują odrębne umowy zawierane indywidualnie .